Te gjithe Institucionet Shendetesore duhet te kene te shpallur dhe te njohin te Drejtat e Pacientit

1- Poster Karta Shqiptare e Te Drejtave te Pacientit - miratuar nga MSH

2- Dokument - Karta Shqiptare e Te Drejtave te Pacientit - miratuar nga MSH

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al