Standardet

 

Standardet janë miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  dhe u dorëzohen Institucioneve shendetesore ne momentin e aplikimit për Akreditim

1.         Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Spitalor Universitar  - Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021

2.         Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Spitalor - Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021

3.         Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Parësor - Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021

4.         Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Dentar - Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021

 

Qendra ka hartuar dhe vë në dispozicion gjate fazës së vetëvlerësimit të institucioneve shëndetësore:

- Udhërrëfyesin për vetëvlerësimin e standardeve të akreditimit të institucioneve shëndetësore

- Gjatë vlerësimit të jashtëm qendra vë në dispozicion të vlerësuesve të jashtëm

- Udhërrëfyesin për vlerësuesit e jashtëm të institucioneve shëndetësore.

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al