Informimi i hollesishem i pacientit dhe marrja e pelqimit te tij eshte nje nga elementet kryesore te perfshirjes se pacienteve si partner ne trajtimin dhe mjekimin e tyre. Gjithashtu informimi i tyre sherben dhe ne procesin e permiresimit te dhenies se kujdesit shendetsor.

QKCSA-ISH koordinon nepermjet nje bashkepunimi te fryshem me profesionistet e shendetesise, Drejtorine e Administrimit Spitalor ne Ministrine e Shendetesise, procesin e hartimit te Fleteve te informimit dhe Marrje Pelqimit te Pacientit ne Kujdesin Spitalor.

Deri me tani jane hartuar dhe miratuar nga Ministria e Shendetesise keto Flete Informimi dhe Marrje Pelqimi nga Pacienti

1 - Lista e Fleteve te Informimi dhe Marrje Pelqimi te miratuara

2 - Flete Informimi dhe Marrje Pelqimi nga Pacienti te miratuara nga MSH

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al