*Urdher per miratimin e programit te QKCSA dhe koordinatorit.

1) Programi i Transparencës Qendra  Kombëtare E Cilësisë Sigurisë Dhe Akreditimit Të Institucioneve Shëndetësore.

 

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”),QKCSAISH publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). QKCSAISH publikon informacion sipas veprimtarisë  së saj  si dhe do të rishikoj dhe përditësoj  PT në çdo rast të ndry shimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT  të QKCSAISH-së  janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të QKCSAISH-së. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit QKCSAISH vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga  QKCSAISH .

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, QKCSAISH  mban   parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

 

2) Rreth QKCSAISH

  - Funksionet dhe detyrat e QKCSAISH (Cfare bejme ne , Kompetencat dhe detyrat)

  - Koordinatori i transparences (Kerkese per informacion, Ligji Nr.119-2014)

  - Organograma

  - Per te drejten e informimit

  - Struktura e pagave

 

3) Kuadri ligjor rregullator

  - Kuadri Ligjor

  - Formular Aplikimi

  - Hapat per akreditimin e Institucioneve

  - Ligji nr. 10 107

  - Ligj per shendetesine i ndryshuar

  - Ligj nr.51/2013

  - VKM 865, datë 24.12.2019 AKREDITIMI 

 

4) E drejta per tu informuar dhe per tu ankuar

  - Koordinatori i transparences (Kerkese per informacionLigji Nr.119-2014, Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve, E Drejta e Informimit, Koordinatori per Te Drejten e Informimit)

 

5) Mekanizmat kontrollues dhe monitorues qe veprojne mbi QKCSAISH

  - Raporti perfundimtar i mbikeqyrjes nga komisioneri per mbikeqyrjen e sherbimit civil.

  - Menaxhimi Strategjik

 

6) Informacion mbi buxhetin dhe te dhenat financiare ne QKCSAISH

           -  Buxheti, plani I shpenzimeve për vitin financiar në vijim  dhe vitet e kaluara.

           -  Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset (sipas viteve ).

           -  Pasqyrat shtesë për buxhetin  vjetor.

 

7) Informacion per procedurat e prokurimit,procedurat konkurruese te koncesionit,partneritetit publik dhe jo publik.

  - Informacioni per prokurimet.

 

8) Sherbimet qe ofrohen nga QKCSAISH

            - ËSHTË INSTITUCIONI I VETËM KOMBËTAR, PËRGJEGJËS PËR KRYERJEN E AKREDITIMIT TE INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE DHE PRIVATE.

 

9)Proçedurat/Mekanizmat për të dhënë mendime lidhur  me procesin e hartimit  të akteve ligjore /nënligjore ,politikave publike apo në lidhje me ushtrimin.

 

10)Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

    - Lista e dokumenteve qe mbahen nga QKCSAISH dhe afatet e ruajtjes

       

11)Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

    -Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

12)Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna  nga QKCSAISH

 

13)Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme

për publikim nga QKCSAISH.

  - Informacione/Dokumente

  - Formular Aplikimi per Akreditim Institucionesh te Kujdesit Shendetesor

  - Formular Aplikimi-ISH Spitalore

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al