Një institucion shëndetësor akreditohet nëse përmbush standardet e njohura nga Ministria e
Shëndetësisë. Nëpërmjet Akreditimit konfirmohet një kujdes cilësor dhe I sigurtë conform standarteve të cilësisë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al