Standartet


Standardet jane miratuar nga Ministria e Shendetesise dhe u dorezohen Institucioneve shendetesore ne momentin e aplikimit per Akreditim
1 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Spitalor - Miratuar nga MSH
2 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Paresor - Miratuar nga MSH
3 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Dentar - Miratuar nga MSH

Qendra ka hartuar dhe vë në dispopzicion gjate fazes së vetëvlerësimit të institucioneve shëndetësore:
- Udhërrëfyesin për vetëvlerësimin e standarteve të akreditimit të institucioneve shëndetësore
- Gjatë vlerësimit të jashtëm qendra vë në dispozicion të vlerësuesve të jashtëm
- Udhërrëfyesin për vlerësuesit e jashtëm të institucioneve shëndetësor

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al